Logo Fundación Turismo Palma de Mallorca 365

Sobre nosaltres

Amb la denominació "Fundació Turisme Palma de Mallorca 365" es constitueix una fundació en matèria turística i de promoció exterior, sense ànim de lucre.

 

La Fundació té per finalitat promocionar i fomentar el turisme de la ciutat de Palma i, si escau, de l'illa de Mallorca, i partint d'això, desenvolupar, entre altres, les activitats següents:

- Fer valer els recursos turístics, culturals i patrimonials, públics i privats, de la ciutat de Palma, així com de la resta de municipis de Mallorca.
- Promoure la presència activa de Palma com a destinació als mercats turístics i, si escau, de la resta de municipis de Mallorca, per dur a terme promocions conjuntes.
- Millorar l'oferta turística de la destinació mitjançant la creació, el desenvolupament i la promoció de productes turístics, innovadors i diferenciadors.
- Organitzar viatges de familiarització i campanyes de promoció, tant en l'àmbit local com el nacional i internacional.
- Facilitar la participació i col·laboració de tots els sectors econòmics i serveis públics de la ciutat de Palma en la gestió del turisme i la promoció exterior.
- Elaborar, produir, editar, difondre i explotar material necessari de divulgació, publicitat i imatge a fi de donar a conèixer els recursos, béns i serveis turístics que ofereix la destinació, i fomentar la captació de visitants.
- Promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la ciutat.
- Vetllar perquè el patrimoni cultural, arquitectònic i natural, així com la identitat i les tradicions pròpies de la ciutat de Palma, siguin un element clau per diversificar l'oferta turística, de manera que aquesta singularitat cultural esdevingui una eina més per superar la desestacionalització i atreure turistes tot l'any.
- Planificar, gestionar i promocionar el desenvolupament turístic, així com gestionar els recursos turístics de caràcter públic quan aquests ho requereixin i resulti d'interès general.
- Planificar, gestionar, promoure i fer totes aquelles activitats que puguin beneficiar l'increment de la qualitat de l'oferta turística de la destinació.
- Gestionar i promoure la innovació i la millora continuada de la qualitat dels serveis turístics i no turístics de la destinació, tant públics com privats, així com el desenvolupament sostenible.
- Coordinar i harmonitzar iniciatives públiques i privades relacionades amb el turisme sempre que estiguin en línia amb les polítiques turístiques establertes.
- Actuar, si s'escau, d'interlocutor amb les diferents administracions públiques i entitats privades respecte a temes turístics i en totes aquelles matèries que l'afectin transversalment.
- Exposar a les autoritats i entitats competents les necessitats i els suggeriments que considerin d'interès per contribuir a la millora de la planificació turística de la destinació.
- Promoure i elaborar anàlisis i estudis que ajudin a conèixer la situació del turisme en la destinació, oferint la informació obtinguda a tots els interessats.
- Fomentar i impartir formació adreçada a millorar la qualificació professional dels treballadors del sector turístic.
Promoure i, si s'escau, participar en acords, concerts i convenis amb altres organismes per a la realització d'accions de promoció turística de la ciutat de Palma, així com de la resta de municipis de l'illa.
- Unificar i canalitzar una estratègia de comunicació integrada de la destinació cap als ciutadans i visitants on estiguin representats tots els sectors.
- Donar suport al desenvolupament de la infraestructura turística dels serveis complementaris.
- Promocionar la ciutat de Palma i, si s'escau, de l'illa de Mallorca, com a seu especialitzada per acollir congressos, fires, convencions, jornades, seminaris o viatges d'incentius, així com les infraestructures existents dedicades al turisme de reunions.
- Promocionar la ciutat de Palma com a destinació en els mercats de creuers turístics i, per tant, al desenvolupament del tràfic de creuers, i promocionar i desenvolupar el turisme nàutic.
- Oferir servei d'assessorament a tots els operadors del sector turístic.
- Generar, aconseguir i administrar recursos per a un millor desenvolupament de la Fundació.

 

Documents

 

Pla d'Actuació 2024

Comptes anuals 2023

Pla Estratègic 2023-2027

Memòria d'Activitats del 2023

 

  

La Fundació Turisme Palma de  Mallorca 365 és un òrgan mixt, compost en la seva part pública per l'Ajuntament de Palma i Ports de Balears. Les dues entitats conformen el 51% de la Fundació.

El 49% restant el constitueixen els patrons privats següents:

 

Baleares Consignatarios Tours, s.l.
http://www.bcagency.net/

 

Arabella Hospitality España, SLU
https://www.arabella.com/

 

Balearia Eurolíneas Marítimas, S.A.
https://www.balearia.com/

 

Palma de Mallorca Aquarium, S.A.
https://palmaaquarium.com/

 

Air Europa Líneas Aéreas, SAU.
https://www.aireuropa.com/

 

Viajes Soltour, S.A
https://www.grupo-pinero.com

 

City Sightseeing España, S.L.
https://city-sightseeing-spain.com/

 

Malla, S.A.
https://www.malla.es/

 

Iberostar, Hoteles y Apartamentos, S.L.
https://www.iberostar.com/

 

"Hotel Beds Group, S.L. "
https://corporate.hotelbeds.com/

 

Meliá Hotels International, S.A.
https://www.melia.com/

 

Hoteles Pabisa, SLU
https://www.pabisa.com

 

Viajes Sidetours, SA.
https://www.sidetours.es/

 

HM Hotels, S.L.
https://www.hmhotels.net/

 

RIUSA II, S.A. (Riu Hotels)
https://www.riu.com/

x